Luo Jin

Luo Jin
Name Luo Jin
Also Known As 罗晋, Luo Jin
Birthday 1981-11-30
Gender Male
IMDB Luo Jin profile on IMDB
Place of Birth Tonggu, Yichun, Jiangxi, China
As: Liwei
2010-12-28
Biutiful...
As: Zhe Yan
2017-08-03
Once Upon a Time...
As: Unknown
2007-10-01
Fujian Blue...
As: Li Chang
2016-04-29
Xuan Zang...
As: Unknown
2017-10-14
Ash...
As: Lei Yi Ming
2015-07-22
Diamond Lover...
As: Tuoba Jun
2016-11-11
The Princess Weiyoun...
As: Unknown
2017-01-10
Diamond Lover...
As: Liu Xie Emperor Xian
2010-05-02
Three Kingdoms...
As: Jin Yuan
2018-04-18
Love's Lies...
As: Shu Che
2018-05-14
The Way We Were...
As: Zhang Chang Gong
2018-06-18
My Story For You...
As: 吴中林
2013-05-28
断奶...
As: Chun Yu Qiao
2019-01-05
Behind the Scenes...